top of page

פילוהרמוני // ייעוץ פילוסופי אישי

האתגר

בחיי אדם רגעי התלבטות מהותיים, משברי זהות, שאלות של הגשמה, מימוש עצמי, דילמות, בלבול, כמיהה לשינוי וליצירה עצמית, ועוד. רגעים אלו משקפים שאלות מהותיות הקשורות לגרעין הקיום של האדם, לאופן בו הוא רואה את עצמו ואת העולם. אלו שאלות יסוד הקשורות בהשקפת עולמו של אדם, או, במלים אחרות, אלו שאלות פילוסופיות.

היועץ מלווה את האדם בהתלבטויותיו, צולל ביחד עם הנועץ אל המקומות המהותיים של קיומו, עוזר לנועץ לרכוש מיומנות בהתמודדות פילוסופית עם החיים, מצביע על תפיסות עולם חלופיות האפשריות לנועץ וצועד ביחד עימו לעבר מימושן

התהליך

נקודות מפנה: הייעוץ האישי נוגע בתהליכי התחדשות בצמתים משמעותיים בחיים. בשני העשורים האחרונים הצברו מקרים של שאלות משמעות של בני נוער, חיפושי דרך של צעירים בתחילת דרכם, פרשנות מחדש של מטרות החיים בשלב ההורות, יצירת התמודדות יצירתית מחודשת במשברי אמצע החיים, והתמודדות מעמיקה ומעשית עם גיל הפרישה.

מטרות שונות לחיים: אחת המטרות היא לגייס את עולמו של הנועץ ואת תהליך ההעמקה והלמידה לטובת משאת נפשו האמיתית של הנועץ בחייו. בניסיון הנצבר מצאנו שישנן מטרות שונות לאנשים שונים. האחד יחפש אחד אושר, והאחר אחר משמעות. יש המחפשים את דרכם המיוחדת להיות ערכיים, יש המחפשים שלווה, ויש את המימוש העצמי. בכל אחד מהמקרים השונים אנו מחפשים תשובות פילוסופיות עשירות המתחברות באופן עמוק אל הנועץ עצמו, ואל העשייה המבורכת שהוא מסוגל לעשות

נקודות משבר ויצירה: רבים הפונים בעת משבר. משבר - משבר יחסים, יציאה בשאלה, אובדן, וכו' - מהווה הזדמנות לחקירה עמוקה של שאלות יסוד בחיי האדם. תהליך הייעוץ המוצע בפילוהרמוני כורך חקירה עמוקה שכזו תוך שימת לב לעשייה ויצירה שייגזרו מתפיסת עולם מתגבשת זו.

מסבל ליצירה: תהליך הייעוץ הפילוסופי איננו נרתע מהתמודדות עם סוגיות עומק בחיים תוך קישורם עם היבטים אישיים של הנועץ וניסיון לגייסם ליצירה חדשה. כך נצטברו אצלינו מקרים ששמו במרכזם יצירת כור היתוך של מעבר מעשי מסבל ליצירה. במקרים אחרים המטרה היא יצירת גשר בין מחשבה אוטופית לעשייה בפועל. במקרים נוספים ישנה הגדרה מחדש של סוגיית יסוד בחיי הנועץ, כמו החירות, הזמן, הבדידות - ויצירת פלטפורמה מעשית לניתוב כל אלו לחיי יצירה מתחדשים

bottom of page