top of page

"אבות אבותינו בימי הביניים הצילו את עצמם על ידי כך שגילמו אידיאלים נשגבים בתוך ארגונים גדולים. חובתנו שלנו להפעיל בעוז, ללא חקיינות מתפרשת, את הכוחות היוצרים הטמונים בקירבנו" 
(א.נ. וויטהד, 1929)

פילוהרמוני // ליווי ארגונים

האתגר 

האתגר: ארגון המבקש לצמוח מבקש נעזר על פי רוב בייעוצים מתחומים מגוונים. ואולם, בתהליך היצירה העיקרי, של הצמחת החזון, המטרות והפרויקטים מתוך החלומות, הרעיונות והעוצמות הגלומים בבני האדם שמאחורי הארגון, ותרגומם לשפת המעשה  

 

ליווי ארגונים

היועץ הפילוסופי מחבר בין עולמם של יחידים ובין הפעילות הארגונית, תוך תמיכה בארגון חושב וארגון לומד. במסגרת תהליכים אלו נוצרים ימי עיון משותף בשאלות ליבה של משמעות, זהות, חזון, ערכים ותפיסות עולם סביב אתגרים ממשיים מן השטח. הפעילות יוצאת מן הקונקרטי והיומיומי וחברת אותו אל שאלות אישיות, אוניברסליות, ואל תכנים מרתקים לרבות שאלות של חרות, אחריות, יחסי אנוש. התוצאה היא במקרים רבים גאוות יחידה, חיבור עמוק לעשייה ולארגון, הסרת מחיצות, הקטנת תחלופה ולעתים פריצות דרך יצירתיות לבעיות חוזרות ומתישות.

באמצעות ראייה פילוסופית-אסטרטגית רחבה מבקשת פילוהרמוני לתמוך בארגון לקראת יצירת חזון מיטבי וגזירת דרכי המימוש האסטרטגיים האופטימליים מתוך חזון זה. פילוהרמוני עושה כן באמצעות יישומה של גישה פילוסופית עמוקה, הממוקדת ברוח האדם, עוצמותיו ומרחבי הרוח האפשריים לו, וכל זאת תוך הכרה נוקבת ורחבה בצורך לממש את החזון בסביבה הנתונה.

...קרא עוד
...קרא עוד

ממדי העבודה

פילוהרמוני עובדת מול ראש הארגון, שכבת המנהלים והמחלקות הרלוונטיות, בתהליך דיאלוגי המחלץ את הנחות היסוד, ועוזר לנסח מחדש את החזון, המטרות, והתהליכים המשרתים את המטרות בארגון. פילוהרמוני מתייחסת אל הממד הקונצפטואלי, והאנושי, אל היחסים בין-הנפשות הפועלות, אל התהליכים ואל התוצרים  - תוך שימוש במיומנויות, בניסיון ובכלים הפילוסופיים והניהוליים שבידי יועציה.

הטמעת תהליכי התחדשות בארגון:  ניתוח מקרים מן השטח וקישורם לשאלות יסוד הוא תהליך מעמיק המפיח חיים בארגון והופך אותו לארגון לומד ומתחדש. במהלך הליווי מטמיעה פילוהרמוני את תהליכי הלמידה ועיבוד בפורומים השונים של הארגון.

חינוך וחברה

אחד התחומים הטבעיים לפעילות הפילוסופית היישומית הוא תחום החינוך והחברה. במסגרת זאת החשיבה האוניברסלית מצד אחד והחיבור שבין האישי והמקצועי מצד שני מרחיבים את מרחב ההבנה והעשייה בתחומי החינוך השונים. הנסיון המצטבר של פילוהרמוני מול ייזמויות חינוכיות, עבודה עם מנהלי בתי ספר, ליווי אירועי קיצון, עבודה עם פסיכולוגים חינוכיים, ועבודה עם מורים בסוגיות של זהות, משמעות וערכים - כל אלו הפכו את הזירה החינוכית לזירה בעלת משנה חשיבות בעבודתנו

מכון פילוהרמוני הינו ספק מורשה של משרד הביטחון

bottom of page