top of page

פילוהרמוני // ליווי אנשי מקצוע

ליווי מנהלים

ליווי וייעוץ למטפלים וליועצים

ליווי יזמים

העבודה עם המנהלים נעשית במרחב שבין הפעילות המקצועית, עולמו האישי של המנהל, ושאלות היסוד הקושרות את העולמות השונים של המנהל. 
במסגרת העבודה המשותפת עם מנהלים מחלץ היועץ את נקודת המבט הייחודית של המנהל, ונעשה חיבור בין עושרו האנושי כאדם ומרחב הפעולות והייעדים שלו כאיש מקצוע.

במסגרת זאת מתעמת המנהל עם אתגרים ייחודיים, כמו תפקידו כ'סקיפר' בתנאי אי ודאות, יכולתו לשלב ניהול בני אדם עם מטרות ארוכות טווח של הארגון, קבלת החלטות מנקודת מבט ערכית רחבה, שילוב בין מטרות אישיות לשיקולים אוניברסליים, ואתגרים נוספים.
הנסיון הנצבר אצלינו מבחין בין עבודה עם מובילי עסקים קטנים, שם יש דגש רב על חילוץ נקודת המבט האישית והייחודית למנהל ושילובה בעסק, ובין מנהלים בארגונים גדולים.

לייעוץ הפילוסופי האישי, הניהולי והארגוני נוסף פן חשוב בעשור האחרון, והוא העבודה עם המטפלים והיועצים בזירות האחרות.

במסגרת זאת נעשית פעילות מעמיקה לזיהוי זהות המטפל/יועץ, הגדרת תחומי האחריות שלו, יחסיו עם המערכות המורכבות סביבו, בחינת הפן האתי מחדש, וכיוצ"ב. 
לייעוץ הפילוסופי האישי, הניהולי והארגוני נוסף פן חשוב בעשור האחרון, והוא העבודה עם המטפלים והיועצים בזירות האחרות.

 

ליווי של עשרות רבות של ייזמים בתחומים עסקיים וחברתיים לימדה את הצרכים הייחודיים של היזמות:  מציאת הקשר העמוק שבין תפיסת העולם הייחודית של הייזם ובין המיזם שלו; זיהוי יסודות אותנטיים בתפיסת עולמו של הייזם וגישור ביניהם ובין יסודות המיזם; פרשנות מחודשת של חיי הייזם ומיקדה לקראת פריצת הדרך בחייו באמצעות הגדרת המיזם, וכיוצ"ב. 
על הארגונים שליווה ד"ר אלי אילון, ראש המכון, נמנים עשרות רבות של ייזמים בתחומי התיירות החברה והחינוך

bottom of page