top of page

יצירה עצמית - חיים אדם ויצירה על פי ניטשה

מאת אלי אילון, הוצאת מגנס, 2005

ביקורות

פרופ' מנחם ברינקר (ז"ל) על הספר:'המחבר מעמיד בחיבורו המרתק פירוש חדש להגותו הפולמוסית של פרידריך ניטשה (1844–1900), שמשפיעה עד היום על המחשבה ועל התרבות. החיבור משחזר הגות זו סביב רעיון יסוד מהפכני: האדם הוא שיוצר את עצמו. במהלך החיבור מעיין המחבר גם בהגותם של שופנהאור, מורו הרוחני של ניטשה, ושל הוגים אחרים שהשפיעו עליו, ומציף אל פני השטח מבנים פנימיים ועלומים בהגותו. הספר מיישב סתירות עקרוניות אצל ניטשה אך אינו חוסך ממנו את שבט הביקורת בנקודות מכריעות....'לצפייה בערב לכבוד הספר, מכון מנדל, ירושלים, 2005:

מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית?
מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר?
האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה?
כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוויה האינטימית ביותר של הפרט?
למה האדם רשאי לקוות בעולם שאינו אלא כלא המטפורות שהוא עצמו יצר?
bottom of page